ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu 2021
Mobil Ekranı Kaplayan Popup Reklam
Mobil Ekranı Kaplayan Popup Reklam

ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu 2021

İlâmlı takiplerde, taraflardan birinin vekili olduğu ilâmda (hükümde) yazılı olan avukattan ayrıca vekâletname istenmisine gerek yoktur. ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu
(Prof.Dr.Baki Kuru-Hukuk Muhakemeleri Usulü-1984-cilt 4 sf:832)

Bu reklam size özel yayımlanmaktadır
ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu
ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu

ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1984/3522
K. 1985/2373
T. 14.3.1985
• İLAMLI TAKİP ( İlamda Adı Yazılı Olan Avukatın Yetkisinin Sınırları )
• İLAMDA ADI YAZILI OLAN AVUKAT ( O İlamla İlgili Yapabileceği İşlemler )
• VEKALET ÜCRETİ ( İlamlı icra Yoluyla Takibi )
1086/m.62,423
2004/m.32
ÖZET : İlamda adı yazılı olan avukatın takip yapabilmesi için ayrıca bir vekaletnameye ihtiyaç yoktur.

DAVA : İstanbul 1. İcra Tetkik Merciinden verilen 5.12.1984 tarih ve 2138/ 2032 sayılı hükmün kanun yararına bozulması, Yüksek Adalet Bakanlığı`nın 15.2.1985 tarih 4655 sayılı yazıları ile istenip bu işe ait dosya Yargıtay C. Başsavcılığı`nın uygun mütalaası ve bu hususta düzenlenen 1.3.1985 tarih Hukuk : 6 sayılı Tebliğnamesi ile gönderilmekle gerekli tetkikat yapıldı.

KARAR : Gereği görüşülüp düşünüldü :

A. Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi,…vekilleri Avukat M. S M müvekkilleri hakkında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını istemiş, İstanbul Asliye 4. Ticaret Mahkemesi`nin 14.9.1984 tarih 2411 sayılı kararı ile muteriz … hakkındaki ihtiyati haczin kaldırılmasına diğer muterizler bakımından teminat mektupları bedeli hakkında verilen ihtiyati haczin kaldırılmasına ve 5000 TL vekalet ücretinin muterizler vekiline verilmesine karar verilmiştir.

Hükmün taraflara muzaf olarak verilmesi gerekir, vekille müvekkil arasındaki iç ilişki mahkemeyi ilgilendirmez ise de itiraz üzerine verilen kararda vekalet ücreti vekile ait olmak üzere verilmiştir. Bu duruma rağmen muteriz vekili olup lehine vekalet ücreti takdir olunan Avukat M. SM. müvekkilesi ÜS`e vekalet ücreti vekaletin tahsili hakkında takip yapmış 2.11.1984 tarihinde icra emri tebliğ edilip borçlu hakkındaki takip kesinleşmiş ve 6.11.1984 tarihinde asıl borç fer`ileri ile birlikte borçlu tarafından icra dosyasına yatırılmıştır. Alacaklı vekilinin vezne mevcudunu talep etmesi üzerine icra memurluğunca takip vekalet ücreti mahkeme masraflarından ise de takip dayanağı ilamda yazılı vekalet ücretinin alacak kabulü gerektiğinden ahzu kabze yetki veren vekaletnamenin ibrazı gerektiğinden bahisle bu talep reddedilmiş, bu ret kararına karşı alacaklı vekilinin şikayeti de mercice reddedilmiştir.

Bu haber sizin için özeldir   YTB’den yurt dışındaki gençlere çevrimiçi İnsan Hakları Eğitim Programı

H.U.M.K. nun 62. maddesi

H.U.M.K. nun 62. maddesinde açıklandığı gibi vekalet hükmün icrasını ve masrafı muhamenin tahsili ile bundan dolayı makbuz itasına ve kendisi aleyhinde de iş bu muamelatın kaffesinin ifa edilebilmesine mezuniyeti mutazammındır.

Aynı Kanun`un 423. maddesi 6. fıkrasına göre de mahkemece takdir olunan vekalet ücreti de mahkeme masraflarından maduttur.

İlamda adı yazılı vekilin takip yapması için takip dosyasına vekaletname ibrazı gerekmediği, mahkemenin tayin ettiği ilamda yazılı vekalet ücretinin mahkeme masraflarından madut olup vekile ödenmesi için ahzu kabze yetki aranmasının gerekmidği düşünülmeden, bu husustaki HUMK. 62 ve 423. maddeleri nazara alınmadan memurluğun 26.11.1984 tarihli kararına karşı vaki şikayetin reddi isabetsiz, yazılı emre dayanan Yargıtay C. Başsavcılığı`nın bozma isteği yerinde görüldüğünden İstanbul 1. Tetkik Mercii Hakimliği`nin 5.12.1984 tarih 2138 / 2032 sayılı kesin olarak verilen hükmün HUMK. nun 427/6 ncı maddesi gereğince kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmamak üzere bozulmasına, bozma kararının bir örneğinin Yüksek Adalet Bakanlığı`na gönderilmesine, 14.3.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi. ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu

NEDENHABER

ilamlı takip, İlamlı Takip, İlâmlı takipler, ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu

İcra Takibi Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

İcra takibi; alacaklının, borçlu kişiden borcunu ödemediğinden dolayı, alacağını tahsil edebilmek için, devlet yoluyla almasıdır. İlamlı icra ve ilamsız icra olmak üzere, iki türlü icra talebi verilebilir. İlamlı icra işlemleri için, İcra Mahkemesi’nin kararına bağlı olarak işlemler gerçekleştirilirken, ilamsız icra takibinde, herhangi bir mahkeme kararına gerek duyulmaz. Yani İcra Müdürlüğü’nden ilamsız icra takibi talebinde bulunularak, haciz işlemi gerçekleştirilebilir.

İcra Takibi Yapılırken Hangi Unsurlara Dikkat Edilir?

İlamlı ve ilamsız icra takibi nedir? Nasıl Yapılır? konusunda alacaklı kişinin takip talebine istinaden, İcra Dairesi tarafından ödeme emri gönderilmesi için, bazı unsurların talepte bulundurulması gerekir.

  • Alacaklının adresi ve kimlik bilgileri
  • Borçlunun adresi ve kimlik bilgileri
  • Alacak miktarı
  • Alacak miktarı faizi varsa, faizin işletilmeye başlandığı tarih
  • Senet yoksa, borcun ne sebepten oluştuğu
  • Tercih edilen icra takibi yolu
  • Alacaklı ve varsa vekilinin imzası

Burada bir önemli nokta da alacaklının, alacağını TL olarak talep etmesidir. Eğer TL cinsinden talep edilmezse, İcra Müdürü tarafından ödeme emri gönderemediği gibi, eğer döviz para olarak ödeme emri düzenlenmişse, emir kesinleşmiş olsa dahi, şikâyet edilerek, alacaklı döviz parası olarak alacağını, vade günü geldiğinde o günkü kur üzerinden TL olarak alma talebinde bulunur.

İlamlı İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi durumuyla karşı karşıya kalındığında; ilamlı ve ilamsız icra takibi nedir? nasıl yapılır? konusunda mahkeme kararına göre işlem yapılır. İlam; mahkemenin aldığı son karar olduğu için, icra takibi direkt olarak, mahkeme kararına bağlı olarak başlatılır. İlamlı icra takibinin başlatılabilmesi için; mahkeme kararının belgelenmiş olması şartı vardır. Bu belge olmadan, icra takibi başlatılamaz. Eğer mahkeme kararı yoksa, mahkeme ilamı yerine geçecek mahkemede hazırlanmış sulh ve kabul belgeleri, noter onaylı senetler de ilam belgesi yerine geçirilerek, takip işlemi başlatılabilir.

Başa dön tuşu
nakliyat | - | Sağlık Haberleri | - | ofis eşyası depolama IGBT tabanlı kompanzasyon